Mezuniyet Sonrası Ayrıcalıklar

1-) Mezunlarımızın Birer Dünya Hekimi Olarak Yetişmiş Olmaları

Fakültemiz yurtdışı staj ve diğer deneyimleri açısından geçmişinde birçok öğrencisine destek vermiş, uluslararası alanda çalışmalar yürüten ve başarılar elde etmiş birçok mezununa sahip bir fakültedir. Tüm bu geçmişin verdiği tecrübe ve global eğitim vizyonu ile fakültemiz daima öğrencilerini uluslararası alanda meslektaşlarıyla yarışabilecek vizyonda ve bilgi birikiminde olması yönünde desteklemektedir.

İstanbul Tıp Fakültesi Avrupa ülkelerindeki birçok üniversitenin tıp fakülteleriyle yaptığı ikili anlaşmalar sonucu fakülte öğrencileri, her sene belirlenen kontenjan dahilinde Erasmus programı ile yarım veya tam dönem şeklinde o fakültede öğrenimini devam ettirme imkanı bulmaktadır. Bu sayede öğrencilerin farklı ülke ve üniversite deneyimleri yaşayıp, oradaki tecrübelerini ilerde meslek hayatında kullanabilmesine olanak vermektedir.


2-) Mezunlarımızın Önlerini Açabilecek Rol Modellere Sahip Olmaları

Nobel ödüllü Prof.Dr.Aziz Sancar’ın da fakültemiz mezunu olması fakülte öğrencileri açısından kendilerine rol model alacakları bir örnek teşkil etmekte ve vizyonlarını uluslararası alana yayabilmek için etkileyici bir fırsat sağlamaktadır.


3-) Mezunlarımızın Kendilerini Ulusal ve Uluslararası Standartlarda Kendilerini Yetkin Hissetmeleri

İstanbul Tıp Fakültesi müfredatı bir bütün olarak öğrencileri mezuniyet sonrası mesleki yaşamları için hazırlamaktadır.

 

Özellikle 6. yıl, intörnlük dönemi, bu açıdan en yoğun birikimin sağlandığı aşamadır. Bu yılda öğrenciler mezuniyet öncesi son tekrarlar ile anamnez, fizik muayene, basit ve ileri düzey laboratuar tetkiklerinin istenmesi ve yorumlanması, ayırıcı tanı, invaziv girişimlerin planlanarak değerlendirilmesi, gerekli konsültasyonların yapılması, hasta takibi konularında eğitilirler; vizitlere ve bilimsel toplantılara katılmaları beklenir. Öğrencilerimiz bizzat hasta takibi yaparak sistemin parçası gibi çalışırlar. Bu şekilde hastanın takibinde aktif rol almakta ve vakaya her yönüyle hakim olmaktadırlar. Öğrencilerimiz bu staj yılı boyunca :

 

Acil Cerrahi Servisi‟nin poliklinik (ana nöbet yeri), yoğun bakım ve servisinde tutulan nöbetlerde politravmalı ve acil cerrahi problemleri olan hastaların takip ve tedavisi konusunda eğitim almakta; acil hasta müşahade ve epikriz formlarının doldurulması, tıbbi rapor düzenleme, pansuman ve sargı, intramüsküler ve intravenöz enjeksiyon, serum hazırlanması ve takılması, lokal anestezi, küçük cerrahi girişim (cut down, plevra ve karın ponksiyonu, drenaj ve sütür, arteryel kan gazı alınması), ameliyat asistansı ve postoperatif hasta takibi uygulamaları yapmaktadırlar.

 

Ortopedi ve Travmatoloji Diliminde servis, poliklinik ve acil poliklinikte acil hasta müşahade ve epikriz formlarının doldurulması, tıbbi rapor düzenleme, pansuman ve sargı, intramüsküler ve intravenöz enjeksiyon, serum hazırlanması ve takılması, lokal anestezi, alçı atel, sirküler alçı yapılması, küçük cerrahi girişim (yara debridmanı, yara takibi, primer ve sekonder sütür, ponksiyon) uygulamalarında çalışmaktadırlar.

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Diliminde Doğum Kliniği dışında Semiha Şakir Doğumevi ile Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi‟nde ikişer haftalık rotasyon yapılmaktadır. Servislerde çalışan öğrencilerimiz, birlikte çalışmak üzere yanında görevlendirildikleri uzmanlık öğrencisine, yatacak hastaların müşahedelerinin alınmasında, laboratuvar analizlerinin yapılmasında, bilimsel toplantılardaki vaka takdimlerinde, hasta tedavilerinde, ameliyatlarda veya diğer müdahalelerde, pansuman ve dikiş almalarda, hasta çıkış işlemlerinde yardım etmekte ve onların denetiminde bilfiil çalışmaktadırlar. Gerek Fakülte Kliniği, gerekse bağlantılı hastanelerdeki çalışma süresi içinde her öğrenci zorunlu olarak en az 10 doğum yaptırmaktadır. Öğrenciler servis şefinin veya uygun gördüğü hekimin gözetimi altında Jinekolojik ve Obstetrik olgulara (ameliyatlar, endoskopik girişimler, doğum epizyotomi, antenatal, intrapartum ve postpartum hasta bakımı, vizitler), bilimsel toplantılara, seminerlere, vaka tartışmalarına katılmaktadırlar.

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Diliminde kura ile belirlenen bir bilim dalında, bir asistana bağlı olarak ve bir öğretim üyesinin sorumluluğunda çalışmaktadırlar. Her intern, kendisine verilen hastalarda öykü alma, fizik muayene, hasta dosyasının yazılması, aile ağacının çizilmesi, laboratuar ve röntgen incelemelerinin yerine getirilmesi, sıvı elektrolit tedavisinin düzenlenmesi, EKG çekme ve yorumlama, aşılama, glukometre ile kan şekeri ölçümü, insülin uygulaması, IM enjeksiyon yapma, idrar tahlili yapma ve yorumlama, akciğer grafisini değerlendirme, nazogastrik sonda takma, mide yıkama, hava yolu açıklığını sağlama, damar yolu açma, tedaviyi planlama, yapılan işlemler ve sorunlar hakkında hasta ve ailesini bilgilendirme, vizitlerde hastanın takdim edilmesi, hasta çıkışlarında epikriz yazılması gibi işlemleri uygulamaktadırlar.

 

Psikiyatri Diliminde intern doktorların klinikteki uygulamalara aktif olarak katılmaları, hasta sorumluluğu üstlenmeleri amaçlanmakta ve staj sonunda toplumda sık görülen psikiyatrik sorunları tanıyabilmeleri, durumun taşıdığı riski ölçebilmeleri, genel pratisyen düzeyinde tedavisini düzenleyebilmeleri ya da tedavi için hastayı ne şekilde yönlendireceğini öğrenmiş olmaları hedeflenmektedir. 2012- 2013 Öğrenim Yılından itibaren intörnlük döneminin baĢında sağlık çalışanının sağlığını koruma ve tedavi uygulamaları için (anjiyokat takma, serum uygulama, intravenöz tedavi) beceri geliĢtirme hedefi ile uygulamalı bir eğitim programına başlanmıştır.


4-) Mezunlarımız İstedikleri Branşlarda Uzmanlık Yapabilmeleri

Diğer taraftan İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarının Tıpta Uzmanlık Sınavında başarıları Türkiye’deki tüm tıp fakülteleri ele alındığında sınava giren mezun sayısı ve sınav sonrası yerleşen mezun sayısı en yüksek tıp fakültesi olarak kayıtlara geçmiştir.